Bezpečnost a hygiena práce (BOZP)
požární ochrana (PO)


Požární ochrana

Požární ochrana

V oblasti požární ochrany zajišťujeme

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace PO vyžadované obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění),
 • trvalé udržování dokumentace PO v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • periodické kontroly stavu PO v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
 • provádění preventivních požárních prohlídek ve lhůtách stanovených právními předpisy a vyhotovení záznamu o provedené preventivní požární prohlídce,
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců na základě vypracovaných tematických plánů školení,
 • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventisty požární ochrany na základě vypracovaných tematických plánů školení,
 • vypracování jmenovacích dekretů,
 • zajištění vybavení pracovišť objednatele věcnými prostředky PO a PBZ dle požadavků stanovených právními předpisy,
 • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k PO,
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích objednatele (zejm. dohled na dodržování termínů kontrol a revizí, podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, dodržování požadavků na označení pracovišť ve vztahu k PO, dodržování podmínek skladování a manipulace s požárně nebezpečnými výrobky atd.),
 • aktivní spolupráce s preventistou požární ochrany (pokud je ustanoven),
 • osobní účast při kontrolách orgánů státního požárního dozoru.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete více informací?

Kontaktní formulář


Navigace


BEZAPO s.r.o.

Komenského 295/44
680 01 Boskovice

bezapo(zavináč)bezapo.cz
tel./fax: 516 455 388