Bezpečnost a hygiena práce (BOZP)
požární ochrana (PO)


Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

V oblasti bezpečnosti práce zajišťujeme

 • zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • trvalé udržování dokumentace BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • periodické kontroly stavu BOZP v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol,
 • provádění prověrky BOZP (1 x ročně) a pořízení zápisu z této prověrky,
 • spolupráce s osobou pověřenou plněním úkolů na úseku BOZP, informování o změnách v právních předpisech v oblasti BOZP a o povinnostech na úseku BOZP,
 • soustavné vyhledávání rizik, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění (pravidelné kontroly pracovišť se zaměřením na vyhledávání rizik),
 • zpracování dokumentace v oblasti prevence rizik dle § 102 zákoníku práce, v platném znění,
 • vypracování informace o rizicích dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, pro konkrétní případ dle požadavků objednatele,
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v oblasti BOZP na základě vypracovaných tematických plánů školení,
 • zpracování popř. revize místních provozních předpisů a pokynů, návrhy opatření ke zlepšení stavu BOZP na pracovištích objednatele (např. v oblasti závodní preventivní péče, vybavení zaměstnanců OOPP, vybavení pracovišť bezpečnostními značkami, vedení lhůtníků kontrol, revizí, školení apod.),
 • odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání (šetření pracovních úrazů),
 • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k BOZP,
 • dohlížení na uplatňování a dodržování právních a vnitropodnikových předpisů na pracovištích objednatele (zejm. dohled na dodržování stanovených požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, stroje, technická zařízení, nářadí, skladování apod;
 • upozorňování na zjištěné nedostatky a stanovení opatření k jejich nápravě,
 • osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete více informací?

Kontaktní formulář


Navigace


BEZAPO s.r.o.

Komenského 295/44
680 01 Boskovice

bezapo(zavináč)bezapo.cz
tel./fax: 516 455 388